Ekonomisk nytta av geodata i samhällsbyggnadsprocessen i Sverige

Ladda ner rapporten och läs om den ekonomiska nyttan av geodata i samhällsbyggnadsprocessen i Sverige.

Ekonomisk nytta av användningen av geodata i samhällsbyggnadsprocessen i Sverige

Den årliga potentiella ekonomiska nyttan vid effektiv användningen av geodata i den digitala samhällsbyggnads processen är 22,6 – 42,2 mdkr per år för det svenska samhället. De flesta av de ekonomiska fördelar som analyserats i studien är tids- och kostnadsbesparingar som fördelas mellan alla aktörer: kommuner, statliga organisationer, privata företag och medborgare.

Det är dock tydligt att andra fördelar, såsom innovationer och försäljning av nya produkter och tjänster, uppstår när privata företag bidrar till framgång inom ekosystemet för digital samhällsbyggnadsprocess. Det uppskattas att den huvudsakliga realiseringen av nyttan kommer att påbörjas år 2022 när alla basdata finns tillgängliga via den nationella plattformen och nyttan fortsätter att växa när plattformen fungerar i full utsträckning år 2025.

Svenska samhällsbyggnadsprocessen är uppdelad i flera delprocesser som utgår från datainsamling och slutar i förvaltningsprocessen. I denna studie betraktas följande delprocesser: Översiktsplan, Detaljplan, Fastighetsbildning, Bygglov, Projektering, Markarbete och byggnation samt Förvaltning. Ekonomiska nyttor har dock inte bedömts för Översiktsplan och Förvaltning, eftersom relevant källmaterial inte finns tillgängligt.

Studie gjord av Spatineo och GIS-kvalitet i samarbete på uppdrag av Lantmäteriet i Sverige.

Ladda ner hela rapporten utan kostnad! Fyll i dina uppgifter och du får rapporten via epost!


Vill du prenumerera på Spatineos nyhetsbrev??