image of goespatial data

Hyvän ja tehokkaan paikkatietojen hallinnan varmistaminen puolustussektorilla on keskeistä onnistuneiden harjoitusten, suunnittelun, ja toiminnan kannalta. NATO:n jäsenmaiden kyky vaihtaa keskenään paikkatietoa turvallisella ja standardien mukaisella tavalla on avain onnistuneeseen ja oikea-aikaiseen yhteistyöhön ja ylikansallisten operatiivisten valmiuksien rakentamiseen.

Spatineo jatkoi menestyksekästä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa tuoreessa projektissa, joka keskittyi NATO- ja ISO-yhteensopivaan metatietojen hallintaan. Projektissa Spatineo teki laajan selvityksen DGIWG:n (Defence Geospatial Information Working Group) ja NGMP:n (NATO Geospatial Metadata Profile) kansainvälisten standardien mukaisista metatietoelementeistä. Selvitys sisälsi kaikki profiilin mukaiset yksityiskohtaisesti selostetut metatietoelementit sekä esimerkkejä näiden elementtien standardien mukaisesta käytöstä. Raportti sisälsi myös luettelon sekä pakollisista että suositelluista aineistokohtaisista metatietoelementeistä. Spatineo tuotti koneluettavia XML-metatiedon esimerkkitiedostoja havainnollistamaan, miten NGMP-metatietovaatimusten mukaiset tiedot voidaan tuottaa ISO 19115-3 -standardin vaatimusten mukaisiksi siirtotiedostoiksi.

Projektin aikana Spatineo toteutti proof-of-consept -työn, jossa testattiin ja selvitettiin, missä määrin Esrin ArcGIS -ratkaisut pystyvät lukemaan ja tuottamaan metadataa NGMP-muodossa. Lisäksi Spatineo loi automatisoidun metatietojen tuotannon konseptin ja esitteli, kuinka metatietokuvaukset voidaan luoda automaattisesti sekä koneluettavassa että ihmisen luettavassa muodossa puolustusvoimien nykyisillä teknologioilla.
Projektin avulla parannettiin asiakkaan kykyä siirtyä NGMP-yhteensopivaan metatietojen hallintaan, sekä laajennettiin Spatineon ISO-standardin metatieto-osaamista ja asiantuntemusta NATO:n metatietovaatimuksilla.

Toimeksiannossa käsiteltiin TL IV -tason aineistoa.