Spatineon asiantuntijat ovat päässeet mukaan toteuttamaan  hallintamallia “Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)” -hankkeessa. Osana hallintamallia toteutettiin arvopuuanalyysi hankkeessa muodostettavista tietotuotteista. 

Arvopuuanalyysi visualisoi ilmastonmuutoksen hillintää ja luontokadon ehkäisyä - Spatineo

Mammutti-hanke

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme tarkkaa ja ajantasaista tietoa maankäytöstä ja sen muutoksista paremman raportoinnin, suunnittelun, seurannan ja päätöksenteon pohjaksi. Suomen ympäristökeskuksen vetämässä, viiden organisaation (Syke, MML, Luke, SMK, Ruokavirasto) yhteishankkeessa   “Yhteisen tietopohjan kehittäminen maankäytön ja sen muutosten seurannalle (Mammutti)” yhdistetään ja jatkojalostetaan eri toimijoiden tuottamia aineistoja uusiksi maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaaviksi tietotuotteiksi.

Voit lukea lisää Mammutti-hankkeesta täältä.

Arvopuuanalyysi

Mammutti-hankkeessa tuotettujen tietotuotteiden merkitystä ja käytön hyötyjä ilmastonmuutoksen hallinnassa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä tarkastellaan niin kutsutun arvopuuanalyysin avulla. Arvopuuanalyysi on tavoitetarkastelu, jossa visuaalisen esitystavan avulla osoitetaan ja havainnollistetaan, miten tietotuotteet tukevat maankäyttösektorin ilmastotavoitteita. Arvopuuanalyysin avulla saadaan kokonaiskuva siitä, miten Mammutti-hankkeen tavoitteet toteutuvat ja miten merkityksellisiä eri toimijoiden tuottamat lähtöaineistot ja tietotuotteet ovat ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. 

Tiedon keruu

Tietoa arvopuuanalyysiä varten kerättiin projektin materiaaleista, haastatteluista sekä työpajassa. Kerättyjen materiaalien avulla oli mahdollista muodostaa arvopuun runko ja päätellä tiedon tuottajien, lähtöaineistojen ja Mammutti-tietotuotteiden yhteydet.Haastatteluissa haastateltavat tunnistivat tietotuotteiden käyttötapauksia ja käytöstä saatavia hyötyjä. Haastatteluihin osallistui edustajia laajasti eri käyttäjäryhmistä, millä pyrittiin varmistamaan mahdollisimman kattava ja monipuolinen näkemys käyttötapauksista ja hyödyistä. Haastatteluiden avulla tunnistettiin myös käyttötapauksien ja hyötyjen kytkökset ilmastotavoitteisiin. Työpajassa Mammutti-ryhmä pääsi tarkentamaan ja täydentämään arvopuun luonnosta asiantuntemuksensa avulla.

Arvopuun muodostus

Arvopuu muodostettiin Spatineon asiantuntijoiden johdolla. Arvopuuanalyysissä tiedon tuottajat ja lähtöaineistot linkitetään tietotuotteisiin, jotka puolestaan linkitetään tietotuotteiden mahdollistamiin toimenpiteisiin ja hyötyihin, joista muodostetaan yhteys maankäyttösektorin ilmastotavoitteisiin.

Kuvateksti: Arvopuun muodostaminen. Arvopuussa kuvataan kuutta eri tasoa: tiedon tuottajat, lähtöaineistot, maankäyttöä ja sen muutoksia kuvaavat tietotuotteet (Mammutti-tietotuotteet), käyttötapaukset, hyödyt ja tavoitteet.

Hyödyt ja tavoitteet

Haastatteluista ilmeni, että Mammutti-tietotuotteiden käytöstä saatavat hyödyt liittyvät raportointiin, suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan:

  • Nykyistä tarkemmilla ja ajantasaisemmilla raportoinnilla viestitään ilmastotavoitteiden toteutumisen edistyminen.
  • Nykyistä paremmalla suunnittelulla tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista. Suunnittelutyössä valmiit tietotuotteet säästävät hyödyntäjien työaikaa ja resursseja, koska aineistoja tai niiden yhdistelyjä ei tarvitse tuottaa itse.
  • Nykyistä tarkemmat ja ajantasaisemmat tietotuotteet tukevat päätöksentekoa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Joissakin tapauksissa päätökset jäisivät tekemättä ilman tietotuotteita.
  • Vertailukelpoinen ja ajantasainen muutosten seuranta tekee näkyväksi vuosittaisen toteuman verrattuna ilmastotavoitteisiin.

Tavoitteet, joiden saavuttamista tietotuotteiden käyttö tukee, liittyvät maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tavoitteisiin sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Mammutti-tietotuotteiden käytöllä halutaan hillitä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia, sekä tukea Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta. Myös maankäytön muutosten vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen halutaan seurata, suunnitella ja raportoida Mammutti-tietotuotteiden avulla.

Mammutti-arvopuussa tarkastelun kohteena olevat tavoitteet ovat:

  • Hiilinielujen ja -varastojen ylläpitäminen ja vahvistaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen.
  • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja ylläpitäminen.

Tulokset

Arvopuuanalyysin tuloksena syntyi Mammutti-arvopuu. Arvopuulla voidaan havainnollistaa, miten tieto soljuu tiedon tuottajilta lähtöaineistojen kautta Mammutti-tietotuotteisiin. Tietotuotteet tukevat monia erilaisia käyttötapauksia, joiden käytöstä realisoituu hyötyjä, jotka tukevat ilmastotavoitteita. 

Kuvateksti: Mammutti-arvopuu. Arvopuussa ollaan kuvattu yhteydet tiedon tuottajien, lähtöaineistojen, tietotuotteiden, käyttötapauksien, hyötyjen ja ilmastotavoitteiden välillä.

Tulosten merkitys

Arvopuuanalyysin tuloksesta on hyötyä useille eri intressiryhmille: niin tiedon tuottajille, tietotuotteiden kehittäjille ja käyttäjille, hankkeen vetäjille kuin investoijillekin. Tarkastelu on erityisen hyödyllinen Mammutti-ryhmälle, sillä tarkastelu auttaa tiedon tuottajia sekä asiantuntijoita että organisaatioita huomaamaan, minkälaista laajempaa vaikuttavuutta heidän työllään on. Visualisoinnin avulla organisaatioiden on mahdollista huomata ja arvioida, mitkä aineistot ovat erityisen käytettyjä ja arvokkaita. Tämän lisäksi arvopuusta voidaan huomata esimerkiksi tietopuutteita. 

Arvopuuanalyysi tukee myös tiedontuottajien ja -käyttäjien välistä keskustelua visualisoimalla tiedon kulkua lähtöaineistoista käyttötapauksiin ja siitä laajempiin hyötyihin ja tavoitteisiin. 

Arvopuuanalyysiä tullaan jatkossa hyödyntämään hankkeessa tuotettujen tietoaineistojen kehittämisessä, uusien tietotuotteiden tarpeen määrittelyssä jo tunnistettujen käyttötapausten pohjalta sekä maankäytön seurannan tietopohjan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.”

Elise Järvenpää, Suomen ympäristökeskus, Mammutti-hankkeen koordinaattori 

Asiantuntijamme Isabel Donner piti tietoiskun aiheesta “Arvopuuanalyysi Mammutti-tietotuotteiden vaikuttavuuden arvioinnin tukena”. Tietoiskun tallenne on nähtävissä Suomen ympäristökeskuksen youtube-kanavalta, täältä.Want to stay updated?

Subscribe to Spatineo Newsletter!

Spatineo newsletter features news and topical articles on data flows, written by our experts.
I would like get my newsletter in:
Privacy(Required)